آمار ریاضی ۱

آمار ریاضی ۱

آمار ریاضی ۱ نمونه سوالات نيمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ت.نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان ۹۰ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ نمونه سوالات تابستان ۹۲ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با…

آمار ریاضی ۲

آمار ریاضی ۲

آمار ریاضی ۲ نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان ۹۰ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان ۹۲ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با پاسخنامه…

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی نمونه سوالات نيمسال اول۸۹-۸۸نمونه سوالات نيمسال دوم نمونه سوالات تابستان ۸۹ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات تابستان ۹۰نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه…

آنالیز ریاضی ۲

آنالیز ریاضی ۲

آنالیز ریاضی ۲ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تابستان ۹۰ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه نمونه سوالات تابستان ۹۲ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ با پاسخنامه نمونه سوالات…

آنالیز ریاضی۱

آنالیز ریاضی۱

 آنالیز ریاضی۱ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تابستان ۹۰ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه  …

جبر خطی ۱برای آمار

جبر خطی ۱برای آمار

جبر خطی ۱برای آمار شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم  90-89  نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۳-۹۲ …

برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ت. تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۴-۹۳ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  …

احتمال و کاربرد آن

احتمال و کاربرد آن

احتمال و کاربرد آن شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه تابستان ۹۵…