راهنمای رابطه جنسی برای خانم ها

راهنمای رابطه جنسی برای خانم ها

راهنمای رابطه جنسی برای خانم ها

دراین فایل شما چهارنکته اساسی رو یادخواهید گرفت که هر زنی باید آنها را بداند و هیچ مردی نیست که بتواند درمقابل چنین رفتاری از جانب یک زن مقاومت کند مطمئن باشید ازنتایج به کاربردن این نکات شگفت زده خواهید شد. مرحله اول: چگونه مردتان را تحریک کنیدخواهید دانست که چگونه او را برای هیجانی پی پایان آماده کنید.مرحله دوم: تکنیکهائی برای دستان شمایاد می گیرید که چگونه قسمتهای تحریک پذیر بدن او را نوازش کنید یا ماساژ دهید.مرحله سوم: نکات ارضای…